line@ask
tel@
share

10 คุณลักษณะของการจัดวางผังโรงงานที่ดี ควรทำอย่างไร?

10 ลักษณะผังโรงงานที่ดี

10 คุณลักษณะของการจัดวางผังโรงงานที่ดี ควรทำอย่างไร?

 

การวางผังโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะการมีแผนผังโรงงานหรือที่เรียกว่าการจัดวางเลย์เอาท์ (Layout) ที่ดีนั้นจะช่วยให้การทำงานภายในโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าแห่งนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

การวางผังโรงงานหรือการวางเลย์เอาท์ที่ดีจะต้องออกแบบให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุน แผนผังโรงงานที่ดีและมีคุณภาพต้องช่วยลดการเคลื่อนที่ทั้งของคนและเครื่องจักร นอกจากนี้ยังต้องเอื้อให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและลดปริมาณงานระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ให้น้อยลง

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เคล็ดลับ 10 คุณลักษณะของการวางผังโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานของบุคลากรในสถานที่ทำงาน

 

1. การวางผังโรงงานที่ดีต้องใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากที่ดินมีต้นทุนสูงขึ้นทุกวัน ผังโรงงานหรือเลย์เอาท์ในอุดมคติจึงต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่อย่างสูญเปล่าหรือเปล่าประโยชน์ในทุก ๆ ทาง โดยการจัดวางเครื่องมือ จุดบริการและแรงงานจะต้องวางผังในแบบที่ทำให้พื้นที่มีการใช้สอยอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ลดการสูญเสียพื้นที่ไปโดยไม่จำเป็น

 

2. การวางผังโรงงานที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น

งานด้านการผลิตนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่เคยหยุดนิ่ง ทุกวันนี้โลกของเรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมไปถึงเครื่องมือ เทคนิค และสินค้าต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการออกแบบแผนผังโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าจะต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงงานของเราพร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงหรือการขยับขยายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

3. การวางผังโรงงานที่ดีต้องเข้าถึงได้

การผลิต การบำรุงรักษาและการบริการจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ดังนั้นการวางแผนผังโรงงานจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและคนงานเพียงพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างอิสระโดยไม่ติดขัด ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการทำงานไปจนถึงด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

4. การวางผังโรงงานที่ดีต้องประหยัดในด้านการเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง อาจหมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือแรงงานคนก็ได้ โดยแผนผังโรงงานที่ดีควรทำให้เกิดความประหยัดทุนงบประมาณ กำลังคน และเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายมากที่สุด ไม่ว่าจะใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างรอก ราง รถยก หรือสายพานลำเลียง เป็นต้น

 

5. การวางผังโรงงานที่ดีต้องต้องทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด

การเคลื่อนย้ายคือปัจจัยสำคัญในการทำงานภายในโรงงาน หากต้องการให้งานออกมามีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น การเคลื่อนย้ายจะต้องเป็นเส้นตรงเพื่อความประหยัดเวลา แผนผังโรงงานที่ดีจึงต้องออกแบบให้เหมาะสม ไม่วกไปวนมา วางจุดการทำงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบและเกิดการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดเพื่อลดการเสียเวลาและกำลังคนหรือเครื่องจักรโดยใช่เหตุ

10 ผังโรงงานคลังสินค้าโกดังที่ดี.

 

6. การวางผังโรงงานที่ดีต้องเอื้อต่อการประสานงาน

โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าที่มีการออกแบบเลย์เอาท์มาอย่างดีจะต้องทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกที่สุด โดยการออกแบบจะพิจารณาตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ แผนก และบุคลากรต่าง ๆ  ดังนั้นขณะวางแผนผังโรงงานเราจึงต้องนำภาพรวมขององค์กรทั้งหมดมาพิจารณาด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการทำงานและเพื่อให้การประสานงานกับบุคลากรแต่ละแผนกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

 

7. การวางผังโรงงานที่ดีต้องทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ชัดเจน

ทัศนวิสัยหรือการมองเห็นคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนผังโรงงานโดยกำหนดจุดจัดเก็บวัตถุดิบ ตำแหน่งสำหรับงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต ไปจนถึงตำแหน่งของสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ควรจัดวางและออกแบบเลย์เอาท์ให้เราสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา ประโยชน์ของการออกแบบแผนผังที่มีทัศนวิสัยดีจะช่วยให้เราสามารถควบคุมดูแลกระบวนการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการลักขโมยหรือโจรกรรมได้อีกด้วย

 

8. การวางผังโรงงานที่ดีต้องทำให้เกิดความสะดวกสบาย

การวางแผนผังโรงงานที่ดีจะต้องเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารแห่งนั้นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงสว่างอย่างเพียงพอ การระบายอากาศที่เหมาะสม และลดผลกระทบจากความร้อน เสียง การสั่นสะเทือน ฝุ่น ไอสารเคมี กลิ่น และปัจจัยรบกวนจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อศักยภาพในการทำงานของบุคลากรไปจนถึงปัจจัยด้านสุขภาพด้วย

 

 

9. การวางผังโรงงานที่ดีต้องสอดคล้องตรงตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

แผนผังของโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าจะต้องออกแบบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับพรบ.โรงงานโดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานเป็นหลัก การปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้จะช่วยลดอุบัติเหตุรวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย

10 ผังโรงงานคลังสินค้าโกดังที่ดี. 

 

10. การวางผังโรงงานที่ดีต้องการคุ้มครองวัตถุดิบและเครื่องจัก

แผนผังโรงงานควรมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ป้องกันความชื้น การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและวัตถุดิบไปจนถึงป้องกันการโจรกรรม ควรจัดให้มีสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟแยกต่างหากในลักษณะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสำหรับโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า

 

สามารถหาความรู้เรื่องการวางผังโรงงาน โกดัง คลังสินค้า เบื้องต้น เพิ่มเติมได้จากคลิปด้านล่าง

 

 

การปฏิบัติตามแนวทางการวางแผนผังโรงงานที่ดีนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะ

ขอบคุณบทความจาก : https://www.proindsolutions.com/

« กลับ