line@ask
tel@
share

9 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่

9 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ พรบ. โรงงาน ใหม่

9 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่

 

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เพื่อทำให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น และทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้เราได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มาให้อ่านกันกับ “9 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่” ตามไปอ่านกันเลย


1. วัตถุประสุงค์หลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ ฉบับนี้ เพื่อทำให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น โดยโรงงานขนาดเล็กจะประกอบกิจการง่ายขึ้น โรงงานขนาดใหญ่จะได้รับความสะดวกมากขึ้น และที่สำคัญการปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่ทำให้การกำกับดูแลผ่อนคลายลงแต่อย่างใด เพราะประชาชนก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลที่จะทำให้โรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัยใดๆ เช่นเดิม

 โรงงาน รง. ใหม่

 

2. ขอบเขตความหมาย “โรงงาน”

 

 

 

 

3. การขอและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานขนาดเอสเอ็มอีที่มีเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า หรือคนงาน 50 คนไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปี

 

4. ผู้ตรวจสอบเอกชน

กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนที่มาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบเอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน

 

5. คุณสมบัติผู้ตรวจสอบเอกชน

ผู้ตรวจสอบเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมด้านหนึ่งด้านใดก็ได้

 

6. ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง Self-declared

กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง หรือ Self-declared ว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด

 

7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายและการโอนโรงงาน

ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการขยายโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

8. ความคุ้มครองและดูแลประชาชน

ประชาชนก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลที่จะทำให้โรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัยใดๆ เช่นเดิม

 

9. พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังนั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แต่จะไม่รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตไว้ก่อนแล้วซึ่งสามารถใช้ใบอนุญาตเดิมต่อไปได้

 โรงงาน รง. ใหม่

 

พาชมรายการ Energy 5 ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อธิบายและสรุปเรื่อง Factory 4.0 และพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้อย่างดีเลย

 

 

โดยสรุปวัตถุประสงค์หลักของการบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ครั้งนี้เพื่อทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและมีความคล่องตัวขึ้น การประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Factory 4.0 ของทางภาครัฐ

ขอบคุณบทความจาก : https://www.proindsolutions.com/

« กลับ