line@ask
tel@
share

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าคลังสินค้า ศักญญาเช่าโกดัง

 

ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า


การเช่าโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า กลายเป็นทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพราะการเช่าสถานที่เหล่านี้ตอบโจทย์มากกว่าทั้งเรื่องความประหยัด ความคล่องตัว และความสะดวกสบาย แต่หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเช่าโรงงานไปจนถึงโกดังและคลังสินค้าก็คือ “การทำสัญญา” นั่นเองค่ะ

วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน โกดังและคลังสินค้า จะมีข้อควรรู้ ควรระมัดระวัง หรือมีอะไรที่ผู้ประกอบการควรทราบก่อนเซ็นสัญญาเช่าหรือไม่ เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมก่อนทำการเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าได้มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ

8 ข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า

1. อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียดทุกหน้า

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ก่อนเซ็นสัญญาใด ๆ เราต้องทำการอ่านรายละเอียดสัญญาฉบับนั้นก่อนเสมอ การเซ็นสัญญาเช่าโรงงานเองก็เช่นกันค่ะ ผู้ประกอบการหรือผู้ต้องการเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าควรอ่านรายละเอียดในสัญญาและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาสัญญาเช่า ซึ่งสัญญาเช่าโดยปกติแล้วจะมีอายุ 3 ปี ส่วนสัญญาเช่าใดๆ ที่มีอายุเกินกว่า 3 ปี จำเป็นต้องจดทะเบียนไว้กับกรมที่ดิน นอกจากนี้อย่าลืมส่วนของราคาค่าเช่าต่อเดือน จำนวนค่ามัดจำและค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายในการเซ็นสัญญาเช่า

นอกจากนี้หากสัญญาเช่าที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ควรมีสัญญาเช่าภาษาไทยที่แปลมาอย่างถูกต้อง และความหมายตรงกันแนบมาด้วยเสมอ เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการไทยนั้นยังต้องใช้สัญญาเช่าที่มีฉบับแปลภาษาไทยมาด้วยอยู่นั่นเองค่ะ

2. ภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการเช่าโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้านั้นตามปกติแล้วผู้เช่าต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโรงงานและโกดังคลังสินค้าจะจัดอยู่ในประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราการเสียภาษีตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้นๆค่ะ ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้รับชอบภาษีส่วนนี้นั้น เป็นการตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าซึ่งควรระบุไว้ในสัญญาเช่าให้ชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะแตกต่างออกไปตามแต่ผู้ให้เช่าแต่ละรายจะเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยประกันภัยทรัพย์สิน ค่าส่วนกลาง และค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น

3. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เช่า

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโรงงานและทำการจ่ายเงินมัดจำ ผู้ต้องการจะเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าควรตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการจะเช่าว่า ผู้ที่เราทำสัญญาด้วยนั้นเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่านั้นจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการแอบอ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ได้จากโฉนดที่ดิน หนังสืออนุญาตก่อสร้าง หรือสัญญาเช่าช่วงของทรัพย์ที่จะเช่า เป็นต้น โดยที่ผู้ให้เช่าควรแนบหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เช่าไว้ท้ายสัญญาด้วย 

4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ปกติแล้วสัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าควรระบุหน้าที่รับผิดชอบของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน ในสัญญาควรระบุว่าผู้เช่าอาคารต้องดูแลรักษาส่วนไหนและผู้ให้เช่าอาคารต้องดูแลรักษาส่วนไหน ยกตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าระบุว่าหากเกิดความเสียหายกับอาคารหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความผิดพลาดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เสียหาย เป็นต้น

5. กฎระเบียบของโครงการ

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ในกรณีที่อาคารโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าที่ต้องการจะเช่าตั้งอยู่ในโครงการ ผู้เช่าควรศึกษากฎระเบียบของโครงการนั้น ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการ ซึ่งโดยปกติแล้วกฎระเบียบของโครงการควรระบุอยู่ในสัญญาเช่าด้วยเช่นกัน

6. ตรวจสภาพโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่จะเช่า

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ผู้เช่าควรตรวจสภาพอาคารโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่จะเช่า รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคารสถานที่นั้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากมีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมควรรีบแจ้งต่อผู้ให้เช่า อีกทั้งควรตรวจสอบจำนวนกุญแจประตูทั้งหมดของทรัพย์ที่เช่าว่าได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ควรมีรูปถ่ายสภาพอาคารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงรายการวัสดุอุปกรณ์ในอาคารโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่จะเช่าประกอบสัญญาเช่าเพื่อไว้อ้างอิงในอนาคตด้วยนะคะ

7. ประกันภัยอาคารโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า

8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญยาเช่าคลังสินค้า

การประกันภัยในอาคารโรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าให้เช่า ทั้งการประกันภัยในส่วนของอาคารและการประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าต่าง ๆ ของผู้เช่า ในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าหน้าที่ในการทำประกันภัยของทั้งสองส่วนนี้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทำประกัน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต

8. ติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่า

สัญญาเช่าโรงงาน สัญญาเช่าโกดัง สัญญาเช่าคลังสินค้า

การติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาคารมักจะละเลย เนื่องจากหากสัญญาที่ไม่ได้ติดอาการแสตมป์จะใช้เป็นหลักฐานทางคดีไม่ได้ ดังนั้นในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์ โดยมีอัตราอยู่ที่ 1 บาท ต่อ 1000 บาทของค่าเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องดำเนินการติดอากรแสตมป์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ทำสัญญาเช่าเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับหากติดอากรแสตมป์ล่าช้า

 

 พาชมวีดีโอข้อควรรู้ก่อนเซ็นต์สัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าแบบเข้าใจง่าย ตามไปชมกันได้เลยค่ะ

ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า ผู้เช่าควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาให้ถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่า ราคาค่าเช่า จำนวนเงินค่ามัดจำ กฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า รวมไปถึงการดูแลรักษาอาคารโรงงานและโกดังคลังสินค้าในกรณีที่ต้องซ่อมแซมด้วย ยอมเสียเวลาสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งของฝ่ายตัวเราเองและผู้ให้เช่าดีกว่ามีปัญหาทีหลังนะคะ นอกจากนี้หากเกิดความสงสัยในเงื่อนไขใด ๆ ควรถามผู้ให้เช่าทันที ไม่ควรปล่อยไว้จนเกิดข้อผิดพลาดในภายหลังค่ะ

ขอบคุณบทความจาก : https://www.proindsolutions.com/

« กลับ