line@ask
tel@
share

6 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงานและคลังสินค้า

6 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โรงงานและคลังสินค้า

 

6 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (6 S for Productivity Improvement)

 

ในอดีตเราอาจคุ้นเคยกับกิจกรรม 5ส กันดี แต่ทุกวันนี้แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดขึ้นจนกลายเป็นนโยบาย 6ส หรือ 6S ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในการทำงานสำหรับองค์กรยุคใหม่

6ส เป็นการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต ระบบ 6ส มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน  ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น สถานที่ทำงานสะอาด บุคคลากรมีระเบียบวินัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานมีอายุการใช้งานนานขึ้น รวมถึงทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นจนส่งผลต่อผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ระบบ 6ส ยังใช้งบประมาณต่ำ ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการนำ 6ส มาปฏิบัติ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการนำระบบ 6ส มาปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือ 6ส ในโรงงานนั้น ต่างก็มีส่วนช่วยสร้างนิสัยที่ดีให้กับบุคคลากร อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย ส่วนใครที่สงสัยว่า 6ส มีอะไรบ้าง และเราจะสามารถนำระบบ 6ส มาปรับใช้ในธุรกิจของเราได้อย่างไร ลองตามแอดมินไปดูหลักการทั้งหกข้อของระบบ 6ส กันดีกว่าค่ะ

 

6ส แนวคิดเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต

6 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตโรงงาน คลังสินค้า 350

 

1. สะสาง (SEIRI)

แนวปฏิบัติข้อแรกของ 6ส ก็คือการสะสาง ก่อนอื่นให้เราลองนึกภาพสิ่งของ เครื่องใช้ หรือกองเอกสารมากมายที่วางอยู่รวมกันโดยไม่ถูกจัดหมวดหมู่ แค่ต้องทำงานกับเอกสารหรือสภาพแวดล้อมที่มีของวางระเกะระกะแบบนี้ก็รู้สึกหดหู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ การสะสางจึงต้องเข้ามามีบทบาทเป็นข้อแรกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ขั้นแรกเราต้องทำการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น จากนั้นจึงกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไป โดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3 ขั้น ได้แก่ สำรวจ แยก และขจัด

การสะสางบรรดาสิ่งของออกจากห้องทำงาน โรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือออฟฟิศ จะช่วยให้เรามีพื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้น ช่วยลดจำนวนสิ่งของที่ไม่จำเป็นและยังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอีกด้วย

 

 6ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตโรงงานคลังสินค้า

 

2. สะอาด (SEISO)

สำหรับระบบ 6ส ความสะอาดไม่ได้หมายถึงพื้นที่หรือสถานที่ทำงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ โดยเราต้องทำความสะอาดสถานที่และสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยังช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอีกด้วยค่ะ

 

3. สะดวก (SEITON)

การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากสภาพแวดล้อมจะเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านแล้ว ความสะดวกยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่ดีในการทำงานให้เราอีกด้วย

ความสะดวกตามระบบ 6ส คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถหยิบใช้งานได้ทันที ป้องกันและลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานให้มากขึ้น

 

4. สุขลักษณะ (SEIKETSU)

การสะสางและจัดระเบียบข้าวของ การทำความสะอาดสถานที่ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการจัดวางสิ่งของและบริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะดวกในการทำงาน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีตามมา

สุขลักษณะที่ดีส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดโรคและอุบัติเหตุในที่ทำงานได้อีกด้วย

 

5. สร้างนิสัย (SHITSUKE)

นอกจากสุขลักษณะที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาดแล้ว การรักษาวินัยและปฏิบัติตาม 3ส อย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจหลักของระบบ 6ส เพื่อให้การปฏิบัติมีความต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของการปฏิบัติตามนโยบาย 6ส ให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ตัวอย่างกิจกรรม 5ส สำหรับโรงงาน ก่อนที่เราจะแนะนำ ส ที่ 6 ตามดูได้จากในคลิปด้านล่างเลยค่ะ

 

 

 

6. สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี (SAHOU)

การมีสามัญสำนึกทั่วไปที่คนในสังคมพึงมีโดยปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การทักทาย การมีน้ำใจต่อกัน การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันเราไม่ได้พัฒนาแค่สถานที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอกอีกต่อไป แต่การให้ความสำคัญและการยกระดับจิตใจของพนักงานก็คืออีกหนึ่งตัวช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้กับการทำงาน

การมีสามัญสำนึกที่ดีคือหลักการใหม่ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาจาก 5ส เดิม กลายเป็น 6ส ที่ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันและเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ

 

นโยบาย 6ส เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาจากเรื่องพื้นฐานอย่างการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานและสร้างสุขภาพทั้งกายและใจของพนักงานให้แข็งแกร่ง มีความสุข ลดการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมนำหลักการ 6ส ไปปฏิบัติในองค์กร ออฟฟิศ หรือแม้แต่โรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเรากันดูนะคะ รับรองว่าหากมีการนำระบบ 6ส ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง รับรองได้เลยว่าสถานที่ทำงานของเราจะสะอาดขึ้น หยิบจับข้าวของได้สะดวก หาของง่ายขึ้น เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีเหล่านี้เองก็จะส่งผลถึงจิตใจและศักยภาพการทำงานของพนักงาน ทำให้ผลงานและผลผลิตที่องค์กรต้องการดีขึ้นด้วยค่ะ

 

นอกจาก 6 ส แล้วยังมีระบบการทำงานอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ Kaizen, ระบบลีน เป็นต้น

ขอบคุณบทความจาก : https://www.proindsolutions.com/

« กลับ