line@ask
tel@
share

Service (แผนกบริการ)

 

บริการเข้าไปสำรวจ วัดพื้นที่ และ ออกแบบการจัดวางชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยภาพ 3D

โดยฝ่ายออกแบบที่มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 25 ปี

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดเก็บสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญ